Política de Venda

Condicions Generals de Venda
Versió: Juny 2020 [V0620]

Titular de la pàgina web

Informem als usuaris de la present pàgina web: reixago.com/botiga (en endavant, la botiga online):

MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U. és el titular de la botiga online.

MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U. està domiciliada al Carrer Àngel Guimerà 5 – 4t 2a 08241 Manresa (Barcelona) – Espanya (ES), amb CIF: B63938229 i inscripció al Registre Mercantil de Barcelona Llibre 37867, Fol 182, Full B-316083.

Correu electrònic de contacte: botiga@reixago.com


Objecte de la botiga online

L’objecte de la botiga online és la venda de formatges elaborats per MAJO GRAU AGRÍCOLA, S.L.U. (en endavant, Formatges Reixagó)

Tots els nostres formatges són de producció pròpia i s’elaboren artesanalment, complint totes les normatives sanitàries vigents, tant en l’elaboració, com en la manipulació i la comercialització.

Núm. RSIPAC: 15.04584/CAT Núm. RGSEAA: 15.07457/B


Contracte

La venda quedarà formalitzada mitjançant un contracte a distància entre Formatges Reixagó i l’usuari (en endavant, el client), que regulen la relació de venda a distància, d’acord amb les estipulacions legals i normatives vigents, sobre Condicions Generals de Contractació, Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, Protecció de Dades de Caràcter Personal, Llei d’Ordenació del Comerç Minorista, i Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Un cop formalitzada la venda, el client sempre rebrà una Confirmació de Comanda, amb còpia o accés a aquesta política de venda i de les seves condicions generals, clarament identificada amb codi de versió, i sempre fent referència a les condicions generals del moment de la compra.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

El client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés a la nostra botiga online, i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, el client es pot dirigir a l’apartat corresponent de la nostra botiga online. Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic.

És imprescindible que durant el procés de compra el client indiqui un correu electrònic vàlid i un número de telèfon vàlid per l’entrega de transport.

Tots els continguts de la botiga online estan en català.

Formatges Reixagó es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, de les condicions de política de venda. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

No obstant això, Formatges Reixagó es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de contractació amb preferència a les presents condicions quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.


Oferta i vigència

Formatges Reixagó ofereix informació sobre tots els productes de venda, les seves característiques i preus. No obstant això, Formatges Reixagó es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D’aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, Formatges Reixagó tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

En cas d’un producte en oferta, sempre s’indicarà al costat dels seus característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa de la mateixa.


Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga online, incorporen fotografia i  característiques essencials. La imatge del producte, observable en la fotografia, no sempre és vinculant a les característiques.


Garanties

Formatges Reixagó disposa d’un servei d’atenció al client postvenda a través del correu electrònic botiga@reixago.com.

Per a qualsevol dubte o manca de conformitat el client es podrà dirigir a aquest servei.

L’horari d’atenció al client és de 09:00 a 16:00 hores de dilluns a divendres, excloent festius.


Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria.


Política d’enviament

Formatges Reixagó realitza enviaments a tot Catalunya. Tots els enviaments es realitzen a través d’una agència de transport refrigerat, per tal de mantenir la cadena de fred.

Totes les comandes amb confirmació de pagament, seran enviades en un termini d’1 i 5 dies laborables. El servei d’entregues serà realitzat sempre en dies laborables, amb un horari d’entrega entre les 07:00 i les 15:00 hores.
El client disposa d’un camp ‘nota de comanda’ per indicar les seves preferències d’entrega, però sempre dins l’horari indicat. Així mateix és imprescindible tenir disponible el número de telèfon indicat a la comanda.

Les despeses d’enviament estan subjectes a la comanda i es mostraran abans de fer el pagament. El transport serà gratuït per totes les comandes amb import igual o superior a 30 euros. En cas de comandes inferiors a 30 euros, s’afegirà un càrrec per transport de 8,50 euros amb IVA inclòs.


Formes de pagament

La nostra botiga online accepta diverses formes de pagament, on el client indicarà la seva elecció, durant el procés de compra.
La comanda quedarà confirmada un cop s’hagi fet el correcte pagament.

    • Targeta Crèdit VISA i MASTERCARD

Totes les operacions que impliquin la transmissió de dades personals o bancaries és realitzen utilitzant un entorn segur, on tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades de la targeta de crèdit del client, són introduïdes directament a la passarel·la de pagament del banc i al TPV (Terminal Punt de Venda del banc), i no són introduïdes ni registrades a cap servidor de Formatges Reixagó.

Durant el pagament amb targeta de crèdit,  se li demanarà sempre les següents dades:
‘número de targeta’, ‘data de caducitat’ i ‘codi de validació’, imprès en cursiva al revers de la seva targeta, oferint d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

    • Paypal

En seleccionar aquesta opció tot el procés de pagament s’efectua a la passarel·la de pagament de Paypal on és el client qui ha dipositat les dades necessàries i la seva confiança per efectuar el pagament.

    • Transferència Bancària

Les comandes a través de transferència bancària es mantindran fins a 3 dies hàbils en espera, i quedaran confirmades un cop Formatges Reixagó tingui constància del pagament.

El client haurà d’indicar sempre com a referència el número de comanda i el seu nom.

Es recomana enviar el justificant de la transferència a botiga@reixago.com per tal d’agilitzar el procés.

Si passats 3 dies hàbils, Formatges Reixagó no ha tingut constància del pagament o cap resposta per part del client, la comanda quedarà cancel·lada.


Política de devolucions i reclamacions

Formatges Reixagó produeix i comercialitza formatges artesans de llet crua de vaca del seu propi ramat. El transport de totes les comandes es realitza en fred, i és necessari conservar aquests productes per mantenir el seu òptim de qualitat amb temperatures entre els 4 i 8º C.
Tots els productes s’etiqueten segons normativa alimentària i d’etiquetatge, indicant clarament entre d’altres, la data de consum preferent de cada producte.
Tots els productes que es comercialitzen estan sotmesos a estrictes controls de qualitat.

En cas que el client consideri necessari realitzar una reclamació per notificar alguna incidència i/o reclamació de la devolució de la seva comanda, haurà de correspondre a algun dels següent supòsits. I haurà de presentar-se en temps i forma com s’especifica:

1) Incidència en el transport i/o recepció

Es considerarà una incidència en el transport i/o recepció en cas que el client rebi l’embalatge obert, malmès, trencat, o es comprovi que el transport no ha estat refrigerat. I per tant, el productes adquirits s’hagin fet malbé.
En aquest cas s’haurà de comunicar al transportista i fer-ho constar a l’albarà d’entrega al moment de la recepció.

Posteriorment i amb un termini màxim de 24 hores des de la recepció, el client haurà d’enviar per correu electrònic a botiga@reixago.com, indicant nom complet, número de comanda i adjuntant una còpia de l’albarà d’entrega amb la incidència notificada i firmada pel transportista, recomanant adjuntar fotografies de la comanda.

Formatges Reixagó contactarà a les 24 hores següents per donar resposta a la reclamació (de dilluns a divendres, excloent festius).
Durant aquest temps, i fins comunicació amb Formatges Reixagó, el client es compromet a conservar el producte envasat tal i com l’ha rebut, i amb necessitat de refrigeració entre 4 i 8º, així com l’embalatge del transport a part.

En cas d’acceptar-se la reclamació, el client tindrà dret a rebre de nou tots aquells productes malmesos de la seva comanda, sense cap cost addicional.

Formatges Reixagó es reserva el dret de reclamar el retorn del producte assumint el cost de transport de la devolució.

No s’acceptaran reclamacions per incidències en el transport i/o recepció fora de temps o forma

2) Incidència en la recepció de productes que no corresponguin amb la comanda realitzada

En cas que el client rebi uns productes que no corresponguin amb la seva comanda, tindrà dret a la seva reclamació.

El client tindrà un termini màxim de 24 hores des de la recepció, per enviar la incidència per correu electrònic a botiga@reixago.com indicant nom complet, número de comanda i adjuntant una còpia de l’albarà d’entrega amb una fotografia dels productes rebuts.

Formatges Reixagó contactarà a les 24 hores següents per donar resposta a la reclamació (de dilluns a divendres, excloent festius).
Durant aquest temps, i fins comunicació amb Formatges Reixagó, el client es compromet a conservar el producte envasat tal i com l’ha rebut, i amb necessitat de refrigeració entre 4 i 8º, així com l’embalatge del transport a part.

En cas d’acceptar-se la reclamació, el client tindrà dret a rebre de nou tots aquells productes que faltin de la seva comanda, sense cap cost addicional, o reemborsament de la part que correspongui de l’import de la comanda.

Formatges Reixagó es reserva el dret de reclamar el retorn del producte assumint el cost de transport de la devolució.

No s’acceptaran reclamacions fora de temps o forma.

3) Que el producte estigui en mal estat

En cas que el client rebi els productes en mal estat i no siguin causes imputables al transport ni a la recepció i conservació per part del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte.

El client tindrà un termini màxim de 24 hores des de la recepció, per enviar la incidència per correu electrònic a botiga@reixago.com indicant nom complet, número de comanda, explicació de la incidència i fotografia dels productes malmesos.

Formatges Reixagó contactarà a les 24 hores següents per donar resposta a la reclamació (de dilluns a divendres, excloent festius).
Durant aquest temps, i fins comunicació amb Formatges Reixagó, el client es compromet a conservar el producte envasat tal i com l’ha rebut, i amb necessitat de refrigeració entre 4 i 8º, així com l’embalatge del transport a part.

En cas d’acceptar-se la reclamació, el client tindrà dret a rebre de nou tots aquells productes en mal estat de la seva comanda, sense cap cost addicional, o reemborsament de la part que correspongui de l’import de la comanda.

Formatges Reixagó es reserva el dret de reclamar el retorn del producte assumint el cost de transport de la devolució.

No s’acceptaran reclamacions per productes en mal estat presentades fora de temps o forma.


Dret de Desistiment

Segons el Dret de Desistiment, el comprador disposarà d’un termini de catorze (14) dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

Segons el que estableix la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministrament de serveis o béns que per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin fer-se malbé amb rapidesa, o que estiguin precintats i s’hagin desprecintat després del lliurament i no siguin aptes per al retorn per raons de salut o d’higiene, estan exempts de desistiment.

Formatges Reixagó declara que tots els seus productes estan exempts de desistiment, al ser aliments que per la seva naturalesa necessiten conservació en fred, poden patir un deteriorament en la seva manipulació, i principalment un cop desprecintats no poden ser retornats per raons de salut i higiene.

En cas que el comprador faci ús del Dret de Desistiment:

L’exercici del dret de desistiment s’ha de fer mitjançant notificació al correu electrònic, remetent el seu escrit a botiga@reixago.com

Els productes a retornar hauran d’estar en perfectes condicions, sense manipular, sense desprecintar, amb tots els embalatges originals, i conservats en fred  entre 4 i 8º tot el període, des del moment de l’entrega, fins que són retornats, inclòs el transport.

El comprador es farà càrrec dels costos de transport de devolució.

El client haurà de retornar el producte mitjançant transport refrigerat a Formatges Reixagó, sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte.

S’entén complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini.

Es prega, per tant, que per evitar problemes en el transport, s’asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat.

Un cop rebut/s comprovarem que tant l’estat del/s producte/s i els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació estiguin complerts i en perfectes condicions, es procedirà a tornar els diners abonats


Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats pel client, sempre que no s’hagi disposat el contrari.

Formatges Reixagó podrà retenir el reemborsament fins haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució del mateix, segons quina condició es compleixi primer.

En cas de retard injustificat per part de Formatges Reixagó, respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar l’import pagat, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els que passi d’aquesta quantitat.


Protecció de dades de caràcter personal

L’informem que el nostre lloc web disposa d’una connexió segura i privada. Disposem d’un certificat de seguretat SSL que manté privades i xifrades totes les dades personals que ens transmeti a través de la xarxa.

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, Formatges Reixagó informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i / o compra, seran introduïdes en un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes.

L’informem que tractarem les seves dades d’acord amb l’existència del seu consentiment i/o la relació contractual que mantenim amb vostè.

Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

El client pot modificar en qualsevol moment, la informació registrada a la seva àrea de client anomenada ‘el meu compte’, així com consultar el seu històric de comandes.

Així mateix, Formatges Reixagó informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament mitjançant correu electrònic botiga@reixago.com

Referent a la protecció de dades de caràcter personals pot revisar les nostres polítiques completes a Politica de Privacitat i Avís Legal


Jurisdicció

Així mateix, Formatges Reixagó es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte.